پروسۀ نظارت 1x

پروسۀ نظارت

فصل اول این مجموعۀ آموزشی همگانی به معرفی مفاهیم اولیه از نظارت می پردازد، پروسه نظارت را برای شما شرح می هد، چگونگی تجزیه و تحلیل بستر یا موقعیت را ...

بیشتر بخوانید
تشکیل اداری 2x

تشکیل اداری

فصل دوم مجموعۀ آموزشی همگانی، تشکیلات اداری مورد نیاز برای گروه نهاد مدنی جهت فعالیت برنامۀ نظارت مردمی، را معرفی می کند. همکاری با جوامع و بسیج کردن آنها برای ...

بیشتر بخوانید
تجارب ما 3x

تجارب ما

فصل سوم مجموعۀ آموزش همگانی، شامل داستان های برنامۀ نظارت مردمی، در چهار ولایت افغانستان می باشد. دلیل نیاز به مشارکت اهالی درنظارت از پروژه های انکشافی مناطق شان این ...

بیشتر بخوانید
مشروعیت و ایجاد شبکه 4x

مشروعیت و ایجاد شبکه

فصل چهارم این مجموعۀ آموزش همگانی به شما نشان می دهد، که برای رسیدن به مشروعیت با همۀ عاملین مختلف مقابله کنید، عاملینی که برای اجرای برنامۀ موفق نظارت مردمی ...

بیشتر بخوانید
دانش، قدرت است 5x

دانش، قدرت است

پنجمین فصل از این مجموعۀ همگانی آموزشی، انواع مواد آموزشی ابتکاری، مانند: انیمیشن ها، کتاب های تصویری و ویدیوهای آموزشی تخنیکی را برای شما معرفی می کند. هدف بکارگیری از ...

بیشتر بخوانید
اطلاعات را دوست دارم 6x

اطلاعات را دوست دارم

فصل ششم از این مجموعۀ همگانی آموزشی، چند روش کسب اطلاعات را برای شما معرفی می کند. نظارت مردمی، دربارۀ مردمانی است، که گردهم جمع می شوند، تا فعالیت های ...

بیشتر بخوانید
وقت تغییر است 7x

وقت تغییر است

فصل هفتم از این مجموعۀ آموزشی همگانی، اقدامات اولیه برای کمپاین را به شما معرفی می کند. تخم تغییر اجتماعی در فعالیت جمعی کاشته شده است. وقتی که مردم یکجا ...

بیشتر بخوانید