در باره بستۀ ابزار

بستۀ ابزار نظارتی به اساس تجارب سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در موارد مختلف، نظارت از پروژه های ساختمانی و انکشافی تهیه شده است.
سازمان دیدبان شفافیت باور مند است، که نظارت مردمی یک روند انعطاف پذیر در راستای رهایی از هیولای فساد و منازعۀ منفی، متضمن و فراهم کنندۀ محیط سالم خواهد بود.

ما باورداریم، برنامه نظارت مردمی می تواند در همۀ بخش ها و برنامه های، ادارات عرضه خدمات عامه، سکتور های ساختمانی، انسجام کمک های جهانی، پروژه های انکشافی، بودجه حکومت، روند استخراج منابع طبیعی و غیره با کمک شهروندان، تطبیق گردد.

همچنان نظارت می تواند، در شرایط که منازعات جریان دارد، حالات انتقالی ویا در زمان صلح عملی گردد، اما بصورت کل این رویکرد در جستجوی تقویت بخشیدن ارتباط نزدیک میان دولت – ملت بوده و حسابدهی و شفافیت را بشکل نظام مند آن از رده های بلند رتبه تا پایین، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعمیم دهد.

این بستۀ ابزار نظارتی جهت استفاده اشخاص و گروه های که علاقه مند اند، از بخش های مورد نظر شان در داخل و یا خارج از افغانستان نظارت کنند، طرح گردیده است.


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: