ویدیو ها

این 8 ویدیوی آموزش مسایل تخنیکی برای تقویت مواد آموزشی ناظرین محلی تهیه شده است. زبان استفاده شده در این ویدیوها دری است و شرایط ساختمان های در حال اجرا را به تصویر کشیده است. در افغانستان، غالباً مواد آموزشی خارجی استفاده شده است، که برای این بافت (افغانستان) نامطلوب است.

این ویدیوها 8 مورد از شایع ترین موارد مواد ساختمانی و تخنیک ها را به تصویر کشیده است. بیشترین مشکلات کیفیتی که ما با آن مواجه هستیم، مربوط به خشت، سمنت، کانکریت، سیخ گول، سنگ و جغل می باشد.

انجینران دیدبان شفافیت، در هر ولایت حضور دارند، که مسؤل آموزش و حمایت از ناظرین محلی می باشند. به کمک این ویدیو، می توان میزان دانش و آگاهی آنها را دریافت و نه تنها برای استفادۀ آموزشی در خود سازمان، بلکه برای استفادۀ دیگران نیز مفید خواهد بود. این نمونه ایی از تمرکززدایی دانش است.

ویدیو آموزشی خشت

ویدیوی آموزشی کانکریت

ویدیوی آموزشی از کیفیت جغل

ویدیو آموزشی قالب بندی

ویدیوی آموزشی مصاله

ویدیوی آموزشی سیخ گول

ویدیوی آموزشی سنگ

ویدیوی آموزش سمنت

ویدیوی بورد نظارتی ولایات

ویدیوی جلسات ناظرین محلی

ویدیوی برگزاری کنفرانس اشخاص رابط

ویدیوی مطالعۀ موردی

نظارت از روند مصارف کمک های جهانی و تقویت اجتماع از طریق برنامه نظارت مردمی

کمک ها در افغانستان

مؤثریت کمک ها


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: