اطلاعات را دوست دارم

7-Age

فصل ششم از این مجموعۀ همگانی آموزشی، چند روش کسب اطلاعات را برای شما معرفی می کند. نظارت مردمی، دربارۀ مردمانی است، که گردهم جمع می شوند، تا فعالیت های دولت ، دونران یا شرکت های خصوصی را مشاهده، تحلیل، و کسب اطلاعات نمایند. نظارت یا دیده بانی برای رسیدن به حسابدهی در یک جامعۀ دموکراتیک یک عمل بنیادی و ریشه ایی است.

دولت، دونران و شرکت های خصوصی در تلاش هستند، اطلاعات را درانحصار خود حفظ کنند، تا ازاین طریق از منافع شخصی خود محافظت نمایند. افشای اسناد مالی، یادداشت های داخلی و مطالب گفته شده در جلسات برای بررسی دقیق عامه باعث این می شود، که این افراد دربرابر انتقاد ها و حملات احساس آسیب پذیری کنند. نا امنی عنصرمرکزی در پنهان سازی مطالب به دور از دسترس عامه می باشد.

گاهی اوقات، به معنی نا امنی فزیکی است، که شرکت ساختمانی از افشای اسناد پروژۀ خود به دلیل ترس از گروه های شورشی مسلح امتناع می ورزد. مواقع دیگر، به معنی نا امنی سیاسی است که وزارت خانه ایی ممکن است حتی در حالیکه دچار کمبود بودجۀ شدیدی است، آمارهای نادرست را برای نشان دادن رشد اقتصادی و دارایی نشر کند، فقط برای اینکه، مقامات مسؤل هراس از دست دادن، پست و مقام خود را دارند. یا، اینکه یک سیاستمدار ممکن است دارایی های خصوصی خود را بدلیل هراس از اتهام به فساد افشا نسازد. علاوه بر این ها، مثال هایی از نا امنی بدنامی نیز وجود دارد، مثلاً: دونرانی که خدمات فوق العاده ایی داشته اند، اما هیچ گاه نخواسته اند، اطلاعاتی از برنامه های انکشافی خود را افشا بسازند، چراکه می ترسند، خبرنگارغیرمسؤلی شهرت آنها را خدشه دار کند.

هریک از این عاملین نیازمند به قانون هستند، تا اطلاعات را برای عامه افشا نمایند، هرچند حتی باز هم با وجود افشای این اطلاعات نمی توان از صحت کامل آن مطمئن بود؛ اطلاعاتی که دولت، دونران، و شرکت های خصوصی آن را افشا کرده اند.

درچنین شرایطی است که نیاز به نظارت ضروری می شود. نظارت، اشکال جایگزین مختلفی از اطلاعات را خلق می کند، که یا تأیید کننده و یا نقض کنندۀ گفته ها و نظرات مقامات مسؤل و حقایق و واقعیت هاست. این فصل روش های دیگری را نشان می دهد، که می توانید، داده های نظارتی را با اهالی محل تولید کنید و اطلاعات جایگزین دربارۀ پیشرفت و کیفیت پروژه های زیربنایی در افغانستان را خلق نمایید.

  1. به چه دلیل اطلاعات مهم است؟
  2. اطلاعات چیست؟
  3. روش های تحقیق.
  4. روش شناسی مقدماتی و نهایی.
  5. نظارت داده های کیفی.
  6. نظارت و ارزیابی برنامۀ نظارت مردمی.


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: