تشکیل اداری

slide2

فصل دوم مجموعۀ آموزشی همگانی، تشکیلات اداری مورد نیاز برای گروه نهاد مدنی جهت فعالیت برنامۀ نظارت مردمی، را معرفی می کند. همکاری با جوامع و بسیج کردن آنها برای نظارت کار دشواری است. برای آن عده ای که در پی یافتن شغل با ساعات کاری معمول هستند، ممکن است این وظیفۀ ایده آل آنها نباشد. باتوجه به تجربۀ ما، بهترین افرادی که توانایی سازماندهی جوامع برای نظارت را دارند، دارای خصوصیات زیر می باشند:
1) امانت دار و صادق باشند.
2) مخلصانه دربرابر اهالی محلی درسرتاسر کشور تعهد داشته باشند و به آنها احترام بگذارند.
3) به این حقیقت ایمان داشته باشد، که هر شهروند علی رغم تحصیلات، نژاد، جنسیت یا هویت جغرافیایی آنها می تواند، در بهبود کشور کمک کند.
4) در جوامع محل کار خود زندگی کنند.
5) توانایی مدیریت و رهبری افراد را داشته باشد.
6) ارتباطات شخصی دائمی برقرار کند.
7) همواره درپی یادگیری، سازگاری و مقابله با مشکلات باشد.

،غالباً یافتن افراد صادق کار دشواری است، بخصوص پس از سپری شدن دهه های جنگ، وقتی که عدۀ بسیاری از افراد واجد شرایط به کشورهای دیگر فرار کردند و آن عدۀ باقی مانده فرصت مشابه برای تحصیل و استفاده از تجارب کاری را در اختیار نداشته اند.
سازمان دهی برنامۀ نظارت مردمی نیازمند هماهنگی صدها نفر است. از این رو، مردم به عنوان هستۀ برنامۀ شما می باشند.

  1.  مدل ما
  2. اجازۀ انجام فعالیت (سازمان های غیر دولتی)


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: