دانش، قدرت است

slide5

پنجمین فصل از این مجموعۀ همگانی آموزشی، انواع مواد آموزشی ابتکاری، مانند: انیمیشن ها، کتاب های تصویری و ویدیوهای آموزشی تخنیکی را برای شما معرفی می کند. هدف بکارگیری از روش جالب، سرگرم کننده، ساده و گنجاندن مواد در این مجموعه، کمک خواهد کرد تا، با در اختیار قراردادن دانش و آگاهی خود برای بیشترین فیصدی افراد جامعه بدون درنظرگرفتن سن یا تحصیلات آنها می باشد.

دیدبان شفافیت معتقد است، که تجارب نظارت در محیط جنگ و مملو از فساد باعث پیدایش مدل انعطاف پذیر برای نظارت مردمی، می شود. ما بر این باوریم، که برنامۀ نظارت مردمی می تواند در هر سکتور و خدماتی، مانند: فعالیت های ساختمانی، کمک های بین المللی و پروژه های انکشافی، سیستم عدلی، خدمات عامه، تأمین بودجۀ دولت و استخراج منابع طبیعی (مانند استخراج معدن) مورد استفاده قرار بگیرد. بعلاوه می توان، از نظارت در بسترهای جنگ، انتقال و دوران صلح بهره گرفت.

هدف از این مواد آموزشی، آموزش مفهوم نظارت به دیگران چه در داخل و چه در خارج از افغانستان است. امیدواریم، که از این مواد در راستای ملزومات و نیازهای خود استفاده کنید. استفادۀ ازمواد توسط شما این احساس موفقیت را در درون ما، القا می کند که در تمرکززدایی دانش به نحو احسن عمل کرده ایم.

  1. مشکلات
  2. انیمیشن
  3. کتاب های آموزشی تصویری
  4. ویدیوهای تخنیکی
  5. ویدیوهای در رابطۀ موضوعات اجتماعی
  6. کتاب قصه و رسامی


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: