مشروعیت و ایجاد شبکه

cover-page

فصل چهارم این مجموعۀ آموزش همگانی به شما نشان می دهد، که برای رسیدن به مشروعیت با همۀ عاملین مختلف مقابله کنید، عاملینی که برای اجرای برنامۀ موفق نظارت مردمی به آنها نیاز دارید.

ازآنجا که در این برنامه، «مردم» کلمۀ کلیدی به حساب می آید، بزرگترین وظیفۀ پیش روی شما، بسیج کردن آنهاست. اما، صرف بسیج کردن جامعه کافی نیست. علاوه براینها، شما باید کارمندان اجتماعی که معاش می گیرند، را در حین آموزش دهی، بسیج کنید، کارمندانی که قابلیت همکاری هر روزه با اهالی محل را دارا باشند.

هرچند هدف بزرگتر برنامۀ نظارت مردمی، بهبود روابط میان شهروندان و دولت است. بهمین خاطر ضروری است، برای بهره مندشدن ازحمایت دولتمردان و پاسخ دهی به نگرانی های مردم، آنها را نیز بسیج نماییم. یک راه برای رسمی تر شدن تعاملات میان حکومت و شهروندان، تشکیل بورد نظارتی در ولایات است.

در نهایت، کار و فعالیت در محیط بعداز جنگ عمدتاً به معنی اتکای به دونران برای بدست آوردن بودجه است. بسیج کردن دونران برای حمایت مالی از برنامۀ شما و از طریق اعمال نفوذ به سیاست های دولت، کلید موفقیت در برنامۀ نظارت مردمی است.
موفقیت دربسیج کردن و متحد ساختن هریک از این گروه ها منتج به این می شود، که اطلاعات نظارتی تولید شده، توسط جوامع به دست اشخاصی برسد، که با استفاده از قدرت نفوذ خود می توانند، پالیسی ها را تغییر دهند و درنهایت، نگرانی های مردم فوراً مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

  1. مشروعیت
  2. جامعه
  3.  اشخاص رابط
  4. مقامات دولتی
  5. بورد نظارتی ولایتی
  6. مساعدت کنندگان ( دونران )


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: