وقت تغییر است

Cover-Page

فصل هفتم از این مجموعۀ آموزشی همگانی، اقدامات اولیه برای کمپاین را به شما معرفی می کند. تخم تغییر اجتماعی در فعالیت جمعی کاشته شده است. وقتی که مردم یکجا جمع می شوند و به دنبال یک نظر و یک خواسته هستند، افراد مسؤل را وادار به توجه و رسیدگی امور می کند. این امر را می توان به شکل یک مکتوب ساده یا عریضه انجام داد. همچنین می توان اعتراضات خیابانی یا اعتصاب غذایی کرد.

به عنوان یک سازمان یا یک فعال مدنی، وقتی که می خواهید برای ایجاد تغییر دادخواهی کنید، ملاحظات اضافی برای توجه و رسیدگی به آنها وجود دارند. باید دربارۀ تغییر بلند مدت فکر کنید. بنابراین، اقدامات و فعالیت های خود را به روشی برنامه ریزی کنید، که اهداف خود را در مدت 6 ماه، 1سال، 5 سال یا حتی وقتی که در قید حیات می باشید، بدست آورید. اگر از منابع مالی بهره مند می باشید، در شرایط مناسب تری برای انجام فعالیت های خود در قالب کمپاین قرار دارید، مثلاً رویدادهای مطبوعاتی برگزار کنید، بیلبورد های تبلیغاتی نصب کنید، خبرنامه نشر کنید، مستندهایی را تولید کنید و کنفرانس هایی را سازمان دهی کنید. این نوع از فعالیت ها هم پول و هم وقت بسیاری را می طلبد.

اما حتی بصورت انفرادی کارهای زیادی می توانید، انجام دهید. برای مدیر مسؤل روزنامۀ داخلی بنویسید، به دفتر دولتی شکایت خود را مکتوباً ارسال نمایید، دربارۀ موضوع نگران کننده، برای مخاطبان تلویزیون و رادیو مصاحبه کنید.

این فصل، چند تاکتیک و ابزار برای برنامه های اقدام دادخواهی با توجه به تجارب ما را معرفی می کند.

  1. دادخواهی چیست؟
  2. جهت اقدام به کمپاین
  3. مشروعیت
  4. ابزارها


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: