پروسۀ نظارت

slide1

فصل اول این مجموعۀ آموزشی همگانی به معرفی مفاهیم اولیه از نظارت می پردازد، پروسه نظارت را برای شما شرح می هد، چگونگی تجزیه و تحلیل بستر یا موقعیت را آموزش می دهد، امکان نظارت را مشخص می کند و در نهایت چهارچوب حقوقی برای نظارت را بیان می کند.

در زمان تهیۀ این مجموعۀ آموزشی همگانی، همواره در پی ساده سازی و قابل فهم کردن زبان مورد استفاده در آن بوده ایم. تلاش کردیم که، ازطریق زبان مخصوص خود موضوع نظارت را، پیش برویم. ما همه می دانیم و برای ما مهم است که، مفاهیم کلیدی را در ابتدای کار تعریف کنیم.
سازمان ها و نهاد های مدنی بسیاری از اصطلاحاتی، مانند «جامعه» «مشارکت» و «حسابدهی» استفاده می کنند، بدون اینکه معنی آنها را توضیح دهند. بدون توضیح، این اصطلاحات ممکن است به معنی زبان مخصوصی، مانند: زبان انجو باشد، که گیرا و برانگیزانندۀ احساسات باشد. اما، درعین حال معنی مشخصی ندهد.
بهمین خاطراست که، راهی مناسب را پیدا کرده ایم، تا مردم را ازاستفادۀ بی اندازه از زبان مخصوص آگاه بسازیم و به شما بیاموزانیم، تا از استفادۀ بی جا و غیرضروری این اصطلاحات اجتناب نمایید.

  1. مفاهیم کلیدی
  2. پروسۀ نظارت مردمی
  3.  زمینه سازی کنید
  4. آیا امکان پذیر است
  5. نظارت و قانون


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: