اجازۀ انجام فعالیت (سازمان های غیر دولتی)

در افغانستان،

دیدبان شفافیت، به عنوان یک سازمان غیر دولتی داخلی، با اخذ جواز از وزارت اقتصاد کار می کند و از این طریق اجازۀ فعالیت در ولایات را دارد. اگر درافغانستان کار می کنید، می توانید مانند ما عمل نمایید. اگر درخارج ازافغانستان کارمی کنید، باید دربارۀ قوانین مرتبط با سازمان های غیردولتی در آن کشور مطالعه و تحقیق نمایید و بعد ازاین باید، تأیید کسب جواز از وزارت های مرتبط و دیپارتمنت های دولتی برای انجام فعالیت را بدست آورید. بهتر است، که قبلاً با نهادهای دولتی همکاری داشته باشید تا اجازۀ حقوقی برای انجام فعالیت را داشته باشید.

اول

سازمان ما، مطابق با قانون مرتبط با سازمان های غیردولتی در سال2005 راجسترشدۀ وزارت اقتصاد است. اگرچه رئیس جمهورحامد کرزی این قانون را درسال 2005 امضا نمودند، اما هنوزشورای ملی آن را تأیید نکرده است. همین اواخر، در سال 2012، قانون یادشده توسط وزارت عدلیه، وزارت اقتصاد و نهادهای جامعۀ مدنی مورد بازبینی قرار گرفت. باتوجه به اینکه، حتی هنوزهم این قانون جدید مورد تأیید شورای ملی قرار نگرفته اما از قانون 2005 تبعیت و پیروی می شود. (برای کسب اطلاعات بیشتر به http://www.icnl.org/research/monitor/afghanistan.html مراجعه نمایید.)

باتوجه به قانون کشور شما، ممکن است، این قانون به ان جی اوهایی نیاز داشته باشد تا به شکل اصولی به نهاد دولتی گزارش دهد. در افغانستان، ان جی اوها ملزم به ارایۀ گزارش های کاری شش ماهه می باشند. بنابراین، هر شش ماه یک بار ان جی اوها برای هر پروژه گزارش دهی می کنند، که شامل ارایۀ معلوماتی از بودجۀ آنها و فعالیت هاست.

شروط و قیودات و محدودیت های دیگری، نیز برای ان جی او ها مطابق با قانون افغانستان وجود دارند. اما بهتراست، که خود شما آنها را مطالعه کنید و درصورت امکان، از یک وکیل بخواهید، تا به شکل واضح احکام قوانین را برای شما تشریح نماید. ممکن است، به یک وکیل نیاز داشته باشید، تا درنحوۀ فورم درخواست ثبت مؤسسات غیردولتی به شما کمک کند تا از عملکرد خود مطابق با همۀ قوانین و احکام کاملاً مطمئن باشید. برای جلوگیری از بروز تخلفات سازمانی و فسخ جواز کار بهتر است که قانون را با جزئیات کامل بدانید.

نسخۀ انگلیسی این قانون را از لینک زیر دریافت کنید
www.dgfargagarrgasgasfgafgag
نسخۀ دری این قانون را از لینک زیر دریافت کنید
www.s;fijg;dflgjdflj;dlafkjld

دوم

برای هر ولایتی که می خواهید، در آنجا فعالیت داشته باشید، باید نسخۀ یا کاپی از جواز سازمان خود را، همراه با اطلاع نامۀ سازمان به ارگان زیر ارایه نمایید:

1. ریاست اقتصاد در ولایت
ریاست اقتصاد برای شما اطلاع نامه ای صادر می کند تا برای ارگان های زیر ارایه نمایید:
2. دفتر مقام ولایت
3. کلیۀ دیپارتمنت های سکتوری، مانند صحت، احیا و انکشاف دهات
4. ولسوالی ها (فقط همان ولسوالی های مورد نظر برای فعالیت)

سوم

13-Min-Letter

همچنین، باید نسخۀ یا کاپی از گزارش کاری شش ماهه را به ریاست اقتصاد هر شش ماه، یکبار تسلیم نمایید. درصورت عدم ارایۀ این گزارش ها، ریاست اقتصاد می تواند، از ادامۀ فعالیت شما در ولایت جلوگیری نماید.


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: