مدل ما

1-Province 2-Kabul
کارمندان دفترولایتی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، شامل: افسرارشد برنامه، معاون برنامه وانجینر کنترول کیفیت می باشند. وهریک نقش مهمی در انجام امورکاری دفتر ایفا می کنند.
اگر در ولایتی، سازمان شما بخواهد نظارت مثلاً 50 پروژه را در محلات مختلف به عهده بگیرد، باید 50 اجتماع/ محل را بسیج کنید و دو نفر ناظر محلی برای هر پروژه را از میان همان مردم انتخاب نمایید.
اما هدایت و رهبری 100 ناظر محلی توسط 3 نفر کار دشواری است. بنابراین، برای هر 20 ناظر محلی، استخدام یک شخص رابط را به شما پیشنهاد می کنیم. کسی که توانایی هدایت ناظرین محلی و گزارش دهی به شما را داشته باشد.

3-Math

دفتر مرکزی، در کابل، بعد از مشخص کردن ولایات و تأسیس دفتر در آنجا، استخدام کارمندان کلیدی و تعیین تعداد پروژه ها برای نظارت در هر منطقه را نیز انجام خواهد داد.
وظیفۀ دفترمرکزی حمایت و هدایت دفترولایتی آیوا با تأمین بودجۀ مورد نیاز، منابع و راهنمای هایی است، که در زمان وقوع مشکلات در سطوح محلی قابل حل نباشند.

مدیر برنامه

4-Prog-Manager

محل اصلی کارمدیربرنامه در دفتر مرکزی است و مسؤلیت کل برنامۀ نظارت اجتماعی درسرتاسر ولایات افغانستان را به عهده دارد. وظایف او شامل امورمالی، گزارش دهی، مدیریت پرسونل و بازدید ماهوار از دفاتر ولایتی برای بازرسی از روند نظارت پروژه، مدیریت مالی و بررسی مسایل اداری می شود.

در حین بازدید از پروژه، معاونین برنامه –طی جلسه ای با ناظرین محلی- دربارۀ مسایل و مشکلات پروژه ها، بحث و تبادل نظر می کنند. آنها ضمن بررسی مسایل کاری مربوط به ناظرین محلی، باید از حمایت مورد نیاز ناظرین از سوی دفتر مطمئن شوند. همچنین باید در جریان رفتار، کار و اجرآت اشخاص رابط و انجینران کنترل کیفیت قرار بگیرد. معاونین برنامه براساس آنچه که از ناظرین محلی شنیده اند، باید در برابر گفته ها و مسایل شنیده شده به دنبال پاسخ دهی کارمندان خود باشند.

انجینر ارشد

6-Senior-Engineer

انجینرارشد کنترل کیفیت در دفتر مرکزی ایفای وظیفه می کند. وظایف او شامل هدایت همۀ انجینران کنترل کیفیت در ولایات، استخدام انجینران، طراحی و بروزرسانی رهنمودهای آموزشی و بازدید ماهوار از دفاتر ساحوی است. انجینرارشد کنترول کیفیت باید درزمانیکه کارمندان و افراد مسؤل در ولایت قادر به حل مشکلات نمی باشند و نیاز به کمک وزارات یا افراد مسؤل در کابل دارند، به عنوان مقام مافوق آنها ایفای وظیفه نماید.

باید از صحت انجام کار انجینران در ولایات اطمینان حاصل نمایند و جلسات آموزشی لازم را به آنها و همچنین، ناظرین محلی برگزار نمایند. باید به شکل منظم با ناظرین محلی دیدار و ملاقات داشته باشند و از آموزش های تخنیکی لازم، شناخت وآزمایش درست آنها از مواد ساختمانی و مسایل مربوط به آن اطمینان حاصل نمایند.

انجینر

6-Senior-Engineer

انجینر کنترول کیفیت کیست؟

انجینران کنترول کیفیت در دفاتر ولایتی ایفای وظیفه نموده و آموزش تخنیک های ساختمانی و هدایت ناظرین محلی و جوامعی که برنامه نظارت مردمی در آنجا برقرار است، را به عهده دارند. مسؤلیت کاری اینها فراتر از مسؤلیت یک انجینرساختمانی است؛ آنها متعهد شده اند، تا با ارایۀ دانش تخنیکی خود برای عوام، جوامع را توانمند بسازنند. این انجینران تکنوکرات نمی باشند، که ادعای درک دانش و مفاهیم تخنیکی ساختمانی را محدود به خود بدانند؛ بلکی به توانمندی و قابلیت همۀ شهروندان برای یادگیری دربارۀ چگونگی کیفیت مواد ساختمانی و مسایل تخنیکی ایمان دارند.

نقش اصلی انجینران کنترول کیفیت از قرار زیر است:
آموزش و آگاه ساختن جامعه از اینکه چگونه می توان برای داشتن زیرساختار باکیفیت همراه با افراد متخصص تخنیکی با شرکت قراردادی یا نهاد دولتی برخورد و دادخواهی کرد. اینجینران کنترل کیفیت نباید مانند یک ناظر محلی عمل کنند. موفقیت کاری انجینر کنترول کیفیت بدین شکل قابل ارزیابی است، که تا چه اندازه ناظرین محلی در فهم و درک مفاهیم تخنیکی خوب و رضایت بخش عمل نموده و توانسته اند پروژه ها را مستقلاً نظارت نمایند.
انجینر کنترول کیفیت، باید توانایی ارزیابی مسایل الکتریکی و ساختمانی را داشته باشد. همچنین باید توانایی کار در بخش آزمایش مواد ساختمانی در لابراتوار را داشته باشند. باید مطابق با چهارچوب منظم کاری رفتار ایفای وظیفه کنند، به عنوان مثال : نوشتن گزارش کاری دفتر و شرکت در جلسات بورد نظارتی ولایات یا ناظرین محلی.
بازدیدهای پروژه و ارزیابی های کنترول کیفیت
اگرچه انجینران کنترول کیفیت در وحلۀ اول مسؤلیت نظارت تخنیکی پروژه را به عهده ندارند، باید یک بار در ماه از پروژه بازدید نمایند. در طول این بازدید، باید مطمئن شوند، که ناظرین محلی ارزیابی کنترول کیفیت و تهیۀ عکس، ویدیو به عنوان سند و مشکلات پروژه را انجام داده اند. همچنین باید به ناظرمحلی آموزش دهند که چگونه ارزیابی کنترول کیفیت را به شکل صحیح انجام دهند.
جلسات بورد نظارت ولایتی و سفرهای ساحوی :
انجینران کنترول کیفیت باید در جلسات بورد مدیریتی ولایات حضورداشته باشند تا از وضعیت همۀ پروژه های نظارت شده در ولایت، معلومات خود را ارایه دهند. انجینران کنترول کیفیت باید اعضای بورد مدیریتی ولایت را یک یا دو روز در ماه برای بازدید به ساحه پروژه ببرند. طی سفرهای ساحوی، انجینران کنترول کیفیت، ویژگی های مثبت ومنفی موجود در پروژه ها را شرح می دهند.

افسر ارشد برنامه

7-SPO

افسران ارشد برنامه چه کسانی هستند؟
محل اصلی کار آنها، در دفتر ولایتی بوده و مسؤلیت کامل برنامۀ نظارت مردمی در ولایت خود را دارند. وظایف آنها شامل امور اداری، مالی، گزارش دهی، مدیریت پرسونل و بازدید ماهواراز پروژه ها برای بررسی از نظارت منظم است.

نقش اصلی افسران ارشد برنامه
نقش اصلی آنها ایجاد سهولت در تلاش های نظارتی مردم و مسؤلین دولتی در ولایات، نهاد مدنی محلات و شرکت های ساختمانی قراردادی می باشد. آنها دارای ارتباطات قوی با دفاتر دولتی در ولایات، اعضای شورای ولایتی، ریاست های اقتصاد، صحت عامه، فوائد عامه، معارف، امور زنان، انکشاف واحیای دهات می باشند.

همچنین، در تشکیل بورد نظارتی ولایات، کمک می کنند، بوردی که، همۀ مقامات ذکر شده در ولایت، اعضای شرکت کنندگان در جلسۀ ماهوار بوده و درارتباط به پروژه های تحت نظارت در سرتاسر ولایت بحث و تبادل نظر می کنند. همچنین، به شکل منظم با محلات/ جوامع (عمدتاٌ با شورای محلی، شورای انکشافی محل وغیره) دیدار و ملاقات می کنند، تا نظارت مردمی را بیشتر برای آنها معرفی و تشریح نمایند و مردم را برای سهم گیری و مشارکت متقاعد سازند.

دستیار برنامه

7-2-Program-Assistant

دستیاران برنامه چه کسانی هستند؟
دستیار برنامه، در دفتر ولایتی ایفای وظیفه نموده و به افسرارشد درمدیریت برنامۀ نظارت مردمی کمک می کند.
وظایف او، شامل کمک درانجام امور مالی، اداری، گزارش دهی برنامه است. همچنین، حصول اطمینان از داده های جمع آوری شده توسط ناظرین محلی و فرستادن اشخاص رابط به دفتر مرکزی، برای تهیۀ داده ها از دیگر وظایف او می باشد.
دستیار برنامه وظیفۀ کمک در تهیۀ همۀ موارد لوجستیکی مرتبط با کار تیم و دیگر ملزومات را به عهده دارد.

افسر بانک اطلاعات

8-Database-Officer

افسر بانک اطلاعات دردفتر مرکزی ایفای وظیفه نموده و مسؤل حفظ و نگهداری منظم بانک مرکزی اطلاعات های نظارتی است. این بانک اطلاعات شامل همۀ گزارش های هفته وارناظرین محلی من جمله پیشرفت و کیفیت کاری هر پروژه می شود. این بانک اطلاعات هم، برای استفادۀ داخلی و هم عمومی قابل دسترس است.

افسربانک اطلاعات باید، به شکل منظم، همۀ داده های بدست آمده از ولایات را، در داخل بانک مرکزی اطلاعات ها جمع آوری و حفظ نماید. آنها باید ضمن مدیریت از اطلاعات های ناظرین محلی وصدورکارت هویت، به مدیر برنامه در انجام وظایفش کمک و همکاری نمایند.

شخص رابط

9-Focal-Point

اشخاص رابط چه کسانی هستند؟
شخص رابط، یکی از ساکنان محلی منتخب از طرف سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در منطقه است، که در بدل دریافت معاش از سازمان، هدایت ناظرین محلی داوطلب را به عهده دارد. اگر ناظرین محلی نتوانند مشکلات پروژه ها درسطح محلی را برطرف نمایند، نخستین افرادی که وظیفۀ پیگیری مشکلات ومعضلات را به عهده دارند، اشخاص رابط هستند، که پیگیری مشکلات در سطح محلی به دوش آنهاست.

10-Charac-Focal-Point
درگذشته، اشخاص رابط دارای سنین، شغل و ایدیولوژی های متفاوت بودند. بعضی از آنها همان ناظرین محلی سابق سازمان دیدبان شفافیت افغانستان بودند. برای آگاهی از خصوصیات اشخاص رابط، به صفحۀ بعدی مراجعه نماید.

نقش مینانجی
اشخاص رابط، میان کارمندان برنامۀ نظارت مردمی سازمان دیدبان شفافیت افغانستان و احالی محل، شرکت های ساختمانی ومسؤلین ولسوالی، من حیث پل ارتباطی عمل می کنند. آنها باید به شکل منظم و برنامه ریزی شده، مسایل و موضوعات – مشخص شده توسط ناظرین محلی به دفترولایتی را گزارش دهند.
اشخاص رابط اولین کسانی هستند که درشرایط بسیارضروری(عاجل)، اختلاف نظر و جنگ یا هر شرایط تنش زای دیگر، باید ناظرین محلی به آنها تیلفون کنند. آنها باید بسیار متوجه این مسئله باشند، که جوامع دربحث پروژه ها از رویکرد سازنده ایی بهره می گیرند و اختلاف نظرات مردم منجر به جنگ میان آنها نمی شود.

بازدید و عکس برداری از پروژه
اشخاص رابط باید با هر دو ناظر محلی به شکل هفته وار ملاقات داشته باشند و از ساحۀ پروژه، برای عکس برداری بازدید نمایند. آنها باید عکس های گرفته شده از پروژه و جلسات را به شکل هفته وار به افسربرنامه تسلیم کنند.

گزارش دهی
اشخاص رابط، مسؤل جمع آوری هفته وار گزارش های ناظرین محلی و در صورت نیاز کمک به نوشتن آنها هستند. آنها، همچنین، مسؤل تکمیل بستۀ نظارتی اشخاص رابط برای هر پروژه با ذخیرۀ جداگانۀ عکس ها، در بانک داده ها هستند. تمامی این مواد باید، به افسر برنامه داده شوند.

ورکشاپ آموزشی و ظرفیت سازی
درمواقع مورد نیاز، اشخاص رابط، باید در برگزاری و ایجاد سهولت در ورکشاپ های آموزشی کمک و همکاری نمایند. آنها باید ناظرین محلی را در انجام درست وظایف شان آموزش دهند. همچنین، باید ناظرین محلی که نیاز به دوره های بیشتر آموزشی در مسایل تخنیکی یا اجتماعی دارند یا آن عده که قادر به ایفای وظیفه به شکل درست نیستند، را شناسایی کنند.

ناظرین محلی

10-2-Local-Monitors12-Charac-Local-Monitor

دو ناظر محلی مسؤلیت نظارت از یک پروژه را بر عهده دارند. این دو ناظر از طریق برگزاری جلسات مردمی، توسط اهالی محل انتخاب می شوند. انتخاب ناظر محلی مناسب، کلید موفقیت هر برنامۀ نظارت مردمی است.
آنها باید دارای صفات خاصی باشند(در قسمت راست مشاهده کنید) متعهد و دلسوز، در امر پیشرفت جوامع خود باشند و وقت کافی، برای نظارت داشته باشند. برای آگاهی از خصوصیات ناظرین محلی، به صفحۀ بعدی مراجعه نماید.

تشویق و ترغیب مردم برای درنظرگرفتن دامنۀ وسیع- جوانان، زنان و اقلیت های نژادی- داوطلبین نظارت محلی، دارای اهمیت بسیار است، افرادی که ممکن است، در غیراین صورت، در شوراهای محلی (شوراهای قریه ها ) جایگاهی نداشته باشند.

11-Literacy

 

 

 


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: