انیمیشن

کلپ از انیمیشن مکتب تولید شده در کابل - افغانستان انیمیشن توسط عباسعلی 22 مارچ 2012

کلپ از انیمیشن مکتب تولید شده در کابل – افغانستان
انیمیشن توسط عباسعلی 22 مارچ 2012

انیمیشن عباسعلی کارگردان نام آشنای کارتون بز چینی، خالق یکی از مهم ترین مسایل ضروری امروز کشور یعنی امور ساخت و ساز است. در سرتاسر افغانستان، مکاتبی وجود دارند که قبل از ورود حتی یک شاگرد به داخل آن، تخریب شده اند. دستۀ دیگر از مکاتب وجود دارد که پیش از ختم یک سال تعلمی و بعد از افتتاح مکابت دوباره آنها را بازسازی کرد. در حالیکه این مشکل عمده با مشارکت اهالی محل که از ساختِ مکاتبِ موجود در منطقۀ خود نظارت می کنند، کاهش پیدا می کند.

پیام موجود دراین انیمیشن نیز همین است. نظارت برای همه است. در حقیقت، این وظیفۀ جوامع است، که از روند ساخت مکاتب جدید دربرابرغفلت و بی توجهی تمویل کننده، حکومت یا شرکت تطبیق کننده نظارت کنند.

صحنۀ اول این انیمیشن، اینگونه است، که معلم از شاگردان می خواهد، بعد از او جمله را تکرارکنند، «جواد شفتالو دارد.»
ناگهان، دیوارها شروع به درز کردن می کنند و شاگردان با حالت آشفته و مضطرب به خارج از صنف می دوند. یکی از شاگردان کم سن در حالیکه نظاره گر خرابی های مکتب تازه تأسیس از فاصله دورتر است با صدای معصومانه همراه با ناامیدی می گوید :
« ای خو مکتبِ نوِ ما بود…حالِ باز باید برِم زیر اَفتو بشینم.»
برای دیدن این انیمیشن: محتوی دی. وی. دی را تماشا کنید.

کارتون را از انیجا تماشا کنید.


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: