مشکلات

در برنامۀ نظارت مردمی، ما دربحث آموزش اعضای جامعه وناظرین محلی سازمان دیدبان شفافیت، که داوطلبانه در حال نظارت درست از پروژه های زیربنایی هستند، تلاش کردیم.
این نوع آموزش با مشکلاتی همراه بود، که ما در این فصل فقط به دو مورد مهم اشاره می کنیم.

1. میزان متفاوت تحصیلات

یکی از معیارهای کاندید وانتخاب شدن ناظرین محلی، باسواد بودن آنهاست. ما تعریف ساده ایی از سواد را ارایه می دهیم، که به معنی توانایی خواندن و نوشتن به زبان محلی خود ناظرین محلی است (عمدتاً دری و پشتو). گرچه شخصی که توانایی خواندن و نوشتن دارد متفاوت از شخص فارغ شده از مکتب یا محصل پوهنتون است. سواد نیز مرتبط با سوابق شغلی فرد است. بخش اعظم گروه ناظرین محلی ما معلم (22 فیصد) و شاگرد مکتب (20 فیصد هستند. 58 فیصد باقیمانده، متشکل از اقشار دیگر، مانند : ملا، دهقان، دوکان دار و کارمندان حکومت می باشند. ممکن است دهقانی آگاهی های تخنیکی بسیارخوبی از کانال های آبیاری داشته باشد، اما در بخش ادبیات حسابدهی اجتماعی ضعیف باشد. درحالیکه ممکن است، یک محصل پوهنتون دررشتۀ علوم سیاسی مفاهیم فساد و حسابدهی اجتماعی را بخوبی درک کند، اما در زمینۀ تخنیکی و دانش عملی از مواد ساختمانی به شدت ضعف داشته باشد.

بهمین دلیل است، که این مجموعۀ آموزش همگانی و بخصوص این فصل تاحد زیادی به ارایۀ مواد آموزشی مورد نیازاختصاص داده شده است، که شامل ویدیوهای آموزشی مسایل تخنیکی، کتاب آموزش تصویری، انیمیشن، ویدیوهای آموزش همگانی، و کتابی است، که هم موارد تخنیکی و هم اجتماعی ناظرمحلی را با تصاویر و رنگ های مختلف نمایش می دهد. تمامی این مواد به زبان دری است. هدف ابزاری، مانند این کتاب همراه با تصاویررنگارنگ، آموزش اطفال و نوجوانان دربارۀ مسؤلیت همگانی و نظارت از پروژه هاست، اما برای والدینی که این کتاب را برای فرزندان خود می خوانند، مفید خواهد بود. کتاب های آموزش تصویری برای جوانان و بزرگسالان نیز مفید خواهد بود، چرا که با استفاده از تصاویر و توضیحات ساده روش نظارت محلی در آن شرح داده شده است. یک انیمیشن کوتاه توسط انیمیشنست مشهور داخلی، به نام عباسعلی تهیه شد، که موضوع آن ساخت مکتب بود و مخاطب آن کل جامعۀ افغانستان بوده و هدف آن افزایش آگاهی عامه از اهمیت نظارت و مسؤلیت پذیری جمعی در قبال آن است. بهمین دلیل انیمیشن ها، ابزار مهم برای کمک در تمرکز زدایی دانش نظارتی در سرتاسر کشور هستند.

2. مفاهیم تخنیکی پیچیده :

نظارت کارآمد از پروژه های زیربنایی، حداقل به دانش ابتدایی تخنیکی و انجینری نیاز دارد. ازآنجا که انواع پروژه های زیرنظر ناظرین محلی پروژه های کوچکی هستند، مانند تعمیرهای مکتب، کلینیک و سرک ها: چگونگی دانستن کیفیت مواد ساختمانی، مانند کانکرت، سمنت، خشت و سیخ گول برای ناظرین محلی امر ضروری است.

حتی اگر ناظرین محلی ما، به مدت دو روز در حین ورکشاپ خود آموزشی داده شوند، بازهم کافی نیست. آنها در حین کار و بازدید از پروژه ها و بخصوص در مواقعی که انجینر دیدبان شفافیت در ولایت از پروژه بازدید می کند و موارد تخنیکی پروژه را خوب تشریح می کند، مسایل کاری را می آموزند. هدف ازآموزش تخنیکی ما، روبرو کردن ناظرین محلی با انجینران نیست، بلکه اصلاح وتقویت مهارتهای تخنیکی آنهاست، تا بتوانند در اسرع وقت مشکلات مهم مربوط به کیفیت کاری را شناسایی و گزارش دهند.

بهمین دلیل ویدیوهای آموزشی تخنیکی، ابزار ساده ایی برای استفادۀ انجینران درحین جلسات آموزشی می باشند که برای نشان دادن مسایل تخنیکی مهم مربوط به مواد ساختمانی خاص مورد استفاده قرار می گیرند. این ویدیوها، در ولایات مختلف افغانستان (بلخ، پروان، هرات، ننگرهار) تهیه شده و روند و شرایط واقعی بازسازی در کشور را با زبان تصویر بیان می کند.

باید به تلاش خود ادامه دهیم، تا مواد ابتکاری را برای آموزش بهتر اعضای جامعه فراهم سازیم، افرادی که، خواهان نظارت پروژه های محلی خود می باشند.
دراین مجموعۀ آموزش همگانی، سعی شده است تا بعضی ازمدل های مفید، جالب و قابل دسترس برای مواد آموزشی استفاده شود. امیدواریم، درآینده مواد بیشتری از این نوع در زمینۀ آموزش، چه در اینجا و چه در کشورهای دیگر، بکار گرفته شوند.

 


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: