کتاب قصه و رسامی

کتاب قصه و رسامی ( بیایید وطن خود را باهم بسازیم ) به منظور فهم هر چه بشترِ کودکان از روند ساخت پروژه های زیربنایی و همچنان آگاهی از مسایل ابتدایی، ابزار و مواد، که در ساختمانِ مکاتب، سرک ها و کلینیک ها استفاده می شوند، می باشد. از بزرگتر ها می خواهیم، تا قصۀ حمید و فرزانه، برادر خواهرِ که یک دیگر را خیلی دوست داشتند، را  به کودکان، با زبان کودکانۀ خودشان قصه کنند.

کتاب قصه را از اینجا بدست بیاورید بیایید وطن خود را باهم بسازیم

کتاب قصه، بیایید وطن خود را باهم بسازیم قصه: خلیل زکی و دیزاین: هما گپتا

کتاب قصه، بیایید وطن خود را باهم بسازیم
قصه: خلیل زکی
دیزاین: هما گپتا


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: