اطلاعات چیست؟

قرار دادن خشت ها در فضای باز، داش خشت پزی، هرات  23 اپریل 2012، عکاس هما گوپتا

قرار دادن خشت ها در فضای باز، داش خشت پزی، هرات
23 اپریل 2012، عکاس هما گوپتا

بخشی از یک اطلاعات، چیز قابل اهمیتی نیست، به عنوان مثال: نقطۀ جی، پی، اس (سیستم مکان نمای جهانی) یک مکتب یا تعداد شاگردانی که در آنجا درس می خوانند. اما دراختیار داشتن بخشی از یک اطلاعات، در درک تصویری جامع از آنچه نظارت می کنید، برای شما کافی نخواهد بود.

اطلاعات چیزی است، که شما باید آن را کسب کنید، مثلاً با پرسش سؤالات، مشاهدات، ارزیابی، سنجش و استفاده از ابزارهای مانند سروی ها و چک لست ها. اطلاعات جمع آوری نمی شود، اما تا حدی می توان آن را کسب کرد. اطلاعات در یک مکان و نقطه ساکن نمی باشد، تا اینکه جمع آوری شود. درعوض، ما ابزارهای سنجش و ارزیابی و تعریف پارامترهایی را طراحی می کنیم، که مشخص می کنند، چه اطلاعاتی را باید تولید نمایند. بدین معنی که، اگر ابزارها به روش صحیح بسط وتوسعه داده نشوند، تولید اطلاعات ها می تواند به شدت جانبدارانه یا تحریف شده باشد.

اطلاعات به دو بخش عمده تقسیم می شود:

3-Primary&Secondary


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: