به چه دلیل اطلاعات مهم است؟

1-Data-Graphic

انحصاری بودن اطلاعات را از بین ببریم

در بسیاری از کشورها، دولت و نخبگان منتخب نشر و توزیع اطلاعات را انحصاری کرده اند. این بدان معناست که تعداد اندکی از افراد کنترول سیل اطلاعات را در اختیار دارند، مانند: مناقصه، قراردادها و بودجه ها. زمانی که این اطلاعات برای عوام نیز نشر شد، می توان از شفافیت سخن گفت. هرچند، حتی با شفافیت بیشتر، حکومت هنوز هم اطلاعات را در انحصار خود دارد. بهمین خاطر نظارت، راهی برای رسیدن به کانال های مختلف اطلاعات می باشد. درحقیقت، زمانی که جوامع پروژه را در قریه ها و مناطق ناامن نظارت می کنند- مناطقی که خود دولت قادر به بازدید منظم از آنها نمی باشد- باعث بوجودآوردن دانش موازی در رابطه به پروژه های انکشافی می شوند. این نوع از اطلاعات، در حال حاضر موجود نمی باشند.


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: