روش شناسی مقدماتی و نهایی.

اهداف سروی
1) سطح آگاهی جامعه، دربارۀ پروژه و مفهوم منافع آن را دریابد.
2) سطح آگاهی جامعه، دربارۀ نظارت و بخصوص نظارت مردمی را دریابد.
3) سطح آگاهی جامعه دربارۀ تطبیق کنندگان و تمویل کنندگان از جمله آنهایی، که تصور می کنند، مسؤل نظارت پروژه ها هستند، را دریابد.
4) درک جامعه از فساد در پروژه ها را دریابد.
5) دسترسی جامعه به اطلاعات (مانند حوزۀ کاری، فهرست برآورد، نقشه) را دریابد.
6) داده های نفوس نگاری در رابطه به سروی شوندگان (داده ها باید به لحاظ جنس و سن تفکیک شوند) را جمع آوری کند.

اندازۀ نمونه :
در سروی های مقدماتی و نهایی برنامۀ نظارت مردمی، روش شناسی نمونه گیری الگو از نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همۀ افراد در چهارچوب نمونه گیری از چانس برابری برای انتخاب شدن در این نمونه برخوردارند. اجتماعِ که پروژۀ زیربنایی در آن اجرا می شود بعنوان واحد نمونه گیری اولیه شناخته می شود. بعد از آن، این واحد توسط افسر برنامۀ /FP به 20 واحد کوچکتر تقسیم می شود. از این 20 واحد، 10 واحد به شکل تصادفی برای مصاحبه انتخاب می شوند. در این 10 واحد کوچکتر 10 مصاحبه در هریک از این واحدها گرفته می شود تا در مجموع 60 مصاحبه، از فقط همین جامعه حاصل شود. روش شناسی مشابه، انتخاب سروی شوندگان برای سروی نهایی، نیزبه همین نحو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1-Target-Groups

چهارچوب زمانی سروی :
مقدماتی: توسط ناظرین محلی انجام می شود، اشخاص رابط در ماه اول نظارت آن را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهند.
نهایی: توسط ناظرین محلی انجام می شود، اشخاص رابط در ماه اول بعد از تکمیل پروژه، آن را مورد بررسی و بازبینی قرار می دهند.

آموزش سروی کنندگان :
ناظرین محلی باید در زمان برگزاری ورکشاپ آموزشی توسط اشخاص رابط برای انجام سروی مقدماتی معرفی شوند. متعاقب این معرفی اشخاص رابط/معاون برنامه باید درمورد نحوۀ انجام سروی مقدماتی آموزش بسیار دقیقی را ارایه نمایند. ما باید از راهنمای روش شناسی سروی مقدماتی سادۀ استفاده نماییم.

تخنیک های جمع آوری اطلاعات
اگرچه امکان انجام سروی ها با استفاده از تخنیک های بسیاری وجود دارد، مانند : سروی های کاغذی، سروی های تیلفونی، سروی های الکترونیکی و سروی های مبتنی بر PDA. اما هریک از این سروی ها مزیت خاص خود را دارند، به لحاظ هزینه، زمان مورد نیاز، محدودیت های امنیتی و خطا های موجود، در وارد کردن داده ها. هرچند انجام سروی کاغذی نیاز به بودجۀ کلان، زمان زیاد و محدودیت های لوجستیکی فراوانی دارد، اما شایع ترین نوع سروی در افغانستان است.

2-Survey1 4-Survey3 3-Survey2

بررسی پیش از سروی :
قبل از شروع سروی اصلی، بسیار مهم است، تا پرسشنامه را بررسی کنیم و مطمئن شویم، که سروی عاری از خطاست یا موردی نامفهوم بوده و واضح نیست، یا اینکه مشکلات دیگری در آن وجود نداشته باشد.

5-TypesQuestions 6-TypesQuestions2

 

وقتی که پیش نویس پرسشنامه تکمیل شد، بهتر است که، فوکس گروپی متشکل از 6- 10 نفر آشنا با موضوع مورد مطالعه و یا همکاران دیگری که توانایی انتقاد سازنده از سروی را دارند، سازمان دهی کنیم.
این بررسی به ما کمک می کند تا موارد زیر را شناسایی کنیم:

1) مشکلاتی مانند ترتیب و تنظیم سؤالات.
2) تعداد کم پاسخ های مناسب.
3) تکرار سوالات مشخص.
4) زمان مورد نیاز برای تکمیل سروی.

وقتی که فوکس گروپ مشکلات را شناسایی کرد و این موارد نیز مورد رسیدگی قرار گرفت، سروی کنندگان می توانند، پرسشنامه را در مقیاس کوچکتری بررسی نمایند، مثلاً : با 30 تا 50 فرد سروی شونده. این نوع رسیدگی معمولاً برای پیداکردن خطاهای عمده کافی است. این سروی کنندگان بعد از آن مشکلاتی را که با سروی شوندگان اصلی روبرو می شدند، گزارش می دهند.

فوکس گروپ و سروی کنندگان مسؤل بررسی در اصلاح پرسشنامه با یکدیگر همکاری می کنند، تا موافقت دوجانبه ایی حاصل شود و شما بتوانید، سروی را به شکل کامل انجام دهید. البته این به معنی کامل بودن پرسشنامه نیست و باید مسایل اصلی نیز شناسایی شوند. توجه به سلسله مراتب، بررسی قبل از اجرای سروی بر روی مقیاس کامل، امر بسیار مهمی است.

همچنین، عاقلانه است، که نتایج بررسی پیش از انجام سروی را تحلیل نماییم، چراکه گاهی اوقات ممکن است، ساختار پرسشنامه به شکل درست انجام شده باشد، به سادگی در ساحه قابل اجرا باشد، اما شاید پاسخ دهی به سؤالات تحقیق مناسب نباشد. بنابراین، زمانی که بررسی قبل از سروی را آغاز نماییم، داده ها باید به خاطر حصول اطمینان از اینکه، سروی می تواند به سؤالات تحقیق پاسخ دهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

7-TestSurvey

تحلیل و وارد کردن داده ها

بعد از اینکه، سروی تکمیل شد، باید افرادی را به عنوان افسر وارد کردن داده و یک نفر تحلیل گر داده–کوتاه مدت یا دایمی – استخدام نمایید. وارد کردن داده نیاز به پاکسازی، (مثلاً : کنار گذاشتن فورم های سروی ناقص)، کدگذاری و مهمتر از همه، ساختن بانک داده ها برای جمع آوری همۀ اطلاعات دارد. تحلیل گر داده ها باید با استفاده از نرم افزارتحلیل های آماری (SPSS)، داده های کیفی را تحلیل نماید. او باید داده ها را به منظور تولید، توزیع فراوانی، جدول بندی و رتبه بندی پاسخ چندگانه تحلیل کند. این مجموعۀ آموزش همگانی در شیوۀ تحلیل داده ها فراتر نمی رود چراکه تحلیل داده ها نیازبه آموزش مسلکی و آکادمیک دارد و نباید بدون آموزش دوره های مناسب و پیشرفته صورت بگیرد. دلیل آن ساده بودن تفسیرنادرست و دخل و تصرف در آنهاست. از این رو، تحلیل داده های جانبدارنه و غیرجانبدارانه بعنوان یک ابزار سیاسی غالباً مورد استفاده قرار می گیرد. همیشه باید از این امر اجتناب کرد.

 


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: