ویدیوهای در رابطۀ موضوعات اجتماعی

ویدیوهای در رابطۀ موضوعات اجتماعی تهیه شده در این مجموعۀ آموزش همگانی، حجم گسترده ایی ازمسایل مهم را پوشش داده است. قبل از هر مسئلۀ دیگری سعی کردیم و به صورت مفصل، مفکوره های ناظرین محلی، انجینران و اشخاص رابط که در برنامۀ نظارت مردمی مشارکت داشته اند و خدمات بی نظیری انجام داده اند، را نمایش می دهد. آنها همچنین مردم افغانستان را برای نظارت تشویق و ترغیب می کنند. همچنان از روایت چارلی چاپلین گونه و سرگرم کننده ایی استفاده شده و مواد ساختمانی کم کیفیت بکاررفتۀ مکتبی در بلخ را نشان می دهد.

ویدیوی بورد نظارتی ولایات

ویدیوی جلسات ناظرین محلی

ویدیوی برگزاری کنفرانس اشخاص رابط

ویدیوی مطالعۀ موردی

نظارت از روند مصارف کمک های جهانی و تقویت اجتماع از طریق برنامه نظارت مردمی

کمک ها در افغانستان

مؤثریت کمک ها


همراه دوستان خود به اشتراک بگذاريد: